MEDGIDIA: Se pregătește construirea unei noi grădinițe în municipiu

„PROIECT ORDINE DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 28 noiembrie 2017, ora 17.00

I. PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind:

1. Aprobarea documentatiei tehnico-economice (Studiu de fezabilitate-SF) pentru obiectivul de investitie ”Construire cresa in municipiul Medgidia, judetul Constanta”
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea completarii inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Medgidia, județ Constanța conform procesului verbal de inventariere nr.7407/24.11.2017
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

3. Aprobarea punerii la dispoziție a unor bunuri proprietate publică a Municipiului Medgidia, in vederea construirii si punerii in functiune a Sistemului Regional de alimentare cu apa Constanta (Reabilitare sursa Medgidia. Aductiune – Gospodaria de apa Constanta Sud) din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apa uzată în aria de operare a SC.RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020”
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie”