MEDGIDIA: Ședință ordinară cu 11 proiecte de hotărâri la votul consilierilor

„PROIECT ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 20 iunie 2018, ora 17.00

I. PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind:

1. Modificarea si completarea H.C.L. nr.156/19.10.2017 privind aprobarea proiectului „Culture Eternity” finanţat prin Romănia – Bulgaria Cross – Border Cooperation Operational Programme, în parteneriat cu Primăria oraşului Elena –Bulgaria, precum şi a contribuţiei de 2% din bugetul proiectului

2. Aprobarea actualizarii documentaţiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru Etapa 2 a proiectului „Modernizarea, extinderea şi optimizarea consumului energetic – sistem de iluminat public in Municipiul Medgidia”

3. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2018

4. Aprobarea organigramei si statului de functii ale Poliţiei Locale a municipiului Medgidia

5. Aprobarea repartizării unei unităţi locative situata în bloc ANL

6. Aprobarea repartizării unor unităţi locative, aflate în administrarea D.G.D.P.P.

7. Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”

8. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 990 mp avand numar cadastral 102995, situat in intravilanul localitatii Valea Dacilor, str.Berzei, nr.46, domeniu privat al municipiului Medgidia, judet Constanta

9. Aprobarea completării inventarului domeniului privat al municipiului Medgidia, conform Anexei la procesul verbal al comisiei de inventariere nr.3842/04.06.2018

Iniţiator:Primar, Valentin Vrabie

10. Aprobarea revocării H.C.L. nr.18/23.02.2017
Iniţiator:Consilier Local, Marian Butnaru

II Diverse.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a lunii iunie a fost suplimentată cu următorul punct: „Mandatarea primarului municipiului Medgidia în calitate de reprezentant legal al Municipiului Medgidia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – Apa – Canal Constanța”, în conformitate cu OUG nr. 109/2011.”