Astăzi, Ziua ceferiștilor și a oamenilor muncii din transporturile auto – 19 februarie 1989

Sărbătorim astăzi ZIUA CEFERIȘTILOR ȘI A OAMENILOR MUNCII DIN TRANSPORTURILE AUTO . Este un moment deosebit, anume rînduit, cu adînci rezonanțe în istoria mișcării muncitorești-revoluționare din țara noastră, evocînd și în același timp cinstind înverșunatele lupte muncitorești din ianuarie-februarie 1933. Este o sărbătoare ce atestă, atât prin semnificațiile ei, cît și prin manifestările prilejuite, profundul atașament al oamenilor muncii din transporturile la cauza partidului nostru, hotărîrea lor neclintită de a înfăptui neabătut politica internă și externă a României socialiste.

Sarcinile, obiectivele din acest an, ca și cele de viitor , sînt de asemenea, clar jalonate, ele izvorînd din hotărîrile adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului pentru satisfacerea integrală și operativă, în condiții de maximă eficiciență, a cerințelor de transport, ale întregii economii naționale. În acest an, ce marchează evenimente de o deosebită însemnătate istorică – a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român -, în fața oamenilor muncii de la calea ferată și din transporturile auto stau sarcini de mare răspundere, vizînd importante creșteri ale volumelor de transport, utilizarea cu randament maxim a mijloacelor și a instalaților, sporirea productivității muncii prin introducerea pe scară largă a progresului tehnic, mai buna gospodărire a resurselor materiale și financiare. Tezele, orientările, sarcinile și indicațiile cuprinse în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună din noiembrie 1988, se constituie într-un program concret de perfecționare continuă a activității sub toate aspectele, de întărire a ordinii și disciplinei, de manifestare puternică a spiritului revoluționar. Din această perspectivă, Ziua ceferiștilor si a oamenilor muncii din transporturile auto constituite, în primul rînd, un prilej de angajare plenară pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, de a munci cu devotament, cu pasiune revoluționară, contribuind astfel la continua înflorire a județului, a intregii țări.

Sursă: Dobrogea Nouă, 19 februarie 1989