Tractoare românești în drum spre porturile lumii – 18 februarie 1989

Pe rampele lăsate la chei, ale navelor Ro-Ro, urcă, în șir continuu, zeci și sute de tractoare purtînd însemnele „Made în România”. Alte zeci și sute de tractoare, ambalate în lăzi, sau gata montate, sînt îmbarcate in magaziile cargourilor cu tricolor la catarg sau ale navelor sub pavilion străin. În cel mai mare port maritim al patriei, Constanța, această imagine a fost inclusă, de mult, în peisajul obișnuit al acestui complex angrenaj care asigură derularea unei importante părți din schimburile comerciale ale României cu lumea. Așa cum obișnuită a devenit, în ultimul sfert de veac, prezența tractorului românesc, această unealtă modernă a muncii pașnice, pe ogoarele din Africa, din America, din Asia sau Europa, reprezentînd, alături de atîtea ale produse ale industriei noastre – mașini și utilaje ,produse chimice și laminate, mărfuri generale – contribuția României socialiste, mereu mai pregnantă, la marele schimb de valori, materiale și spirituale, între popoarele lumii. Produse ce sînt adevărați mesageri ai hărniciei și inteligenței tehnice românești, expresia concretă a dorinței de colaborare, sub semnul păcii și prieteniei, al avantajului reciproc, nutrite de poporul nostru, al politicii sale de deschidere spre lume, ce poartă pecetea gîndirii strălucite a ctitorului României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu, proeminenta personalitate a lumii contemporane.
„Aici, în portul Constanța, ne spune tovarășul Dumitru Leonte, delegatul „Universal – Autotractor Brașov”, ne străduim, în colaborare cu excelentul colectiv munictoresc al I.E.P. a M.C.I.M., cu echipajele „Navrom”, să contribuim la onorarea exemplară, în termeni stabiliți, a contractelor cu partenerii externi, să asigurăm efectuarea operațiunilor de ambarcare a tractoarelor fabricate la Brașov, in cel mai scurt timp, și în cele mai bune condițiuni astfel încât ele să-și urmeze calea spre destinația stabilită – spre porturi de pe toate continentele, din Egipt, Siria, Australia, Algeria, Brazilia sau Cuba. Iar sentimentul nostru de mîndrie este perfect justificat cînd ajung și la noi, de peste mări și țări, exprimate de marinarii noștri care predau tractoarele partenerilor externi, sau de echipajele navelor străine ce le preiau de la Constanța, ecourile prestigiului de care se bucură aceste mașini purtînd însemnele „Made in România”, ca de altfel și celelate mașini exportate prin întreprinderea noastră – autobasculante, fabricate la Mîrșa – Sibiu, sau cisterne auto, construite la Mediaș. Un sentiment de mîndrie patriotică, un sentiment de recunoștință profundă datorată secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, iubitul nostru conducător, pe care urmându-l neabătut, întregul nostru popor, unindu-și forța creatoare și energia, ridică patria pe noi culmi de civilizație și progres, pe noi trepte ale prestigiului, în lume”.

Sursă: Dobrogea Nouă, 18 februarie 1989